Kooperation Alena Anderlová - Norbert Bauer
Das Hauptthema in den Bildern von Alena Anderlová ist der Gegensatz von Natur und Technik, unberührter Wildnis und menschlicher Zivilisation. Wo beide Bereiche aufeinander treffen, zeigt sich dies als Einbruch des Surrealen und Fremden in Alltag und scheinbare Normalität. Die Malerin lässt Züge, Autos und Flugzeuge wie fremdartige Wesen in tierische Lebensräume eindringen und versieht im Gegenzug abstrakte Wandelemente in den Gängen der Prager U-Bahn, einem Symbol der technischen Moderne, mit Darstellungen des Lebens in der Natur. Protagonisten ihrer Bilder sind zumeist Tiere. Sie symbolisieren einerseits Natur und  vertreten andererseits aber auch die Menschen, die ansonsten nur selten und meist wie von Ferne beobachtet in den Bildern auftauchen. Die gespannte und manchmal auch groteske Atmosphäre der Bilder entsteht durch Anderlovás Umgang mit Licht und Farbe. Das Licht ist dämmrig und diffus, die Tiere oder Dinge scheinen jedoch aus sich selbst heraus zu leuchten und die Szenen in ein irreales künstliches Licht zu tauchen. Durch die kalkuliert - expressive Farbgestaltung steigert sie den surreal-lyrischen Charakter ihrer kleinen Bilderzählungen.

Als Motiv für ihren Beitrag zur Ausstellung „Böhmen liegt am Meer“ hat sie, nach einem Besuch in Bremen im Jahr 2008, das Bremer Weserstadion gewählt. Das Stadion verkörpert für sie ein Symbol unserer Gegenwart. Fußball ist ein Sport der ungemein viele Menschen fasziniert und eine Erfahrung, die über Sprach- und Ländergrenzen hinausgeht. Auch in diesen neusten Bildern von Alena Anderlovás treten oft Tiere an die Stelle der Menschen und transzendieren damit den realen Ort zu einem magischen Schauplatz, an dem nichts mehr so ist wie wir es eigentlich zu kennen glaubten.

Norbert Bauer


Hlavním tématem obrazů Aleny Anderlové je protiklad mezi přírodou a technikou, mezi nedotčenou pustinou a lidskou civilizací. Tam, kde se tyto oblasti setkávají, ukazuje se toto jako vpád surreálného a cizího do běžné každodennosti a zdánlivé normality. Malířka nechává pronikat vlaky, auta a letadla jako cizorodé bytosti do životního prostředí zvířat a doplňuje abstraktní prvky ze zdí chodeb pražského metra, symbolu technické moderny, se zobrazením života v přírodě. Protagonisty jejích obrazů jsou především zvířata. Symbolizují na jedné straně přírodu, na druhé straně reprezentují ale rovněž lidi, kteří se jinak objevují na obrazech jen zřídka a většinou pozorovaní zdálky. Napjatá a často i groteskní atmosféra obrazů vzniká díky zacházení Anderlové se světlem a barvou. Světlo je šeré a rozptýlené, zvířata nebo věci se však jeví jako osvětleny ze svého vnitřku a scény jsou ponořeny do ireálného umělého světla. Díky záměrně expresivnímu použití barevnosti zesiluje Anderlová surreálně-lyrický charakter svých malých obrazových vyprávění.

Jako motiv svého příspěvku k výstavě  „Čechy leží u moře“ si po návštěvě Brém v roce 2008 zvolila brémský fotbalový stadion Weserstadion. Stadion pro ni ztělesňuje symbol naší současnosti. Fotbal je sportem, který fascinuje neobyčejně mnoho lidí a je zkušeností, která  překračuje jazykové i státní hranice. Také v nejnovějších obrazech Aleny Anderlové vystupují často zvířata na místo lidí a tím přetvářejí reálná místa na magické jeviště, na němž není již nic takové, jak se nám vlastně původně zdálo.


Norbert Bauer

Alena Anderlová, Trophäe, 2009, Öl auf Leinwand, 50 x 75 cm

Alena Anderlová, Trofej, 2009, olej na plátně, 50 x 75 cm
Alena Anderlová, Elefant, 2008, Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm

Alena Anderlová, Slon, 2008, olej na plátně, 40 x 50 cm
Alena Anderlová, Fisch, 2009, Öl auf Leinwand, 50 x 75 cm

Alena Anderlová, Ryba, 2009, olej na plátně, 50 x 75 cm
Alena Anderlová, Komet, 2009, Öl auf Leinwand, 50 x 75 cm

Alena Anderlová, Kometa, 2009, olej na plátně, 50 x 75 cm
Alena Anderlová, Affe, 2008, Öl auf Leinwand, 40 x 40 cm

Alena Anderlová, Opice, 2008, olej na plátně, 40 x 40 cm
„Böhmen liegt am Meer
(Bremen liegt am Meer)“

„Böhmen liegt am Meer (Bremen liegt am Meer)“
Als ich im Herbst zum ersten Mal in Bremen
war, fand dort an diesem Tag gerade ein wichti-
ges Fußballspiel statt. Die Straßen waren voller
Fans und wir mussten die Route unserer Stadt-
besichtigung ändern, wegen ein paar Hooligans.
Ich hatte den Eindruck, dass Fußball eine der
wichtigsten Aktivitäten in Bremen sein muss,
zumindest an diesem Tag. Das war einer der
Anstöße, warum ich mich entschieden habe, ein
Fußballthema zu malen. Ich wollte das Bremer
Fußballstadion malen und bat deshalb Norbert
Bauer, mir einige Fotos zu schicken. Das moder-
ne Fußballstadion und seine Architektur sind für
mich ein Symbol der heutigen Zeit. Was mich
an diesem Thema anzieht, ist die Tatsache, dass
Fußball sehr populär ist. Die Menschen spielen
es auf der ganzen Welt, es ist etwas, was uns
verbindet. Fußball, ein sehr altes Spiel, birgt für
mich ein bestimmtes Geheimnis in sich. Die Bil-
der habe ich als Allegorie unserer universalen
Kosmologie komponiert. In meinen Bildern gibt
es aber vor allem eine große Dosis an Ironie zum
Thema unserer menschlichen Existenz – etwa im
Bild „Komet“. Einige wurden auch frei inspiriert
durch den Titel der Ausstellung, den ich für mich
ein wenig abgewandelt habe zu „Bremen liegt am
Meer“ – wie die Bilder „Der Taucher“ und „Fisch“.

Alena Anderlová


„Čechy leží u moře
(Brémy leží u moře)“

Když jsem byla na podzim poprvé v Bré-
mách, probíhal zrovna ten den nějaky´
důležity´ fotbalovy´ zápas. V ulicích bylo
hodně fanoušků a my jsme museli změ-
nit trasu prohlídky města, kvůli nějaky´m
hooligans. Měla jsem dojem, že fotbal je
jednou z nejdůležitějších aktivit v Brémách,
alespoň pro ten den. Byl to jeden z podnětů,
proč jsem se rozhodla malovat fotbalové
téma. Chtěla jsem malovat brémsky´ fot-
balovy´ stadion a poprosila jsem Norberta
Bauera, aby mi poslal nějaké fotky. Moder-
ní fotbalovy´ stadion a jeho architektura je
pro mě symbolem současné doby. Co mě
přitahuje na tomto tématu, je i to, že fotbal
je velmi populární. Lidé ho hrají po celém
světě, je to něco, co nás spojuje. Fotbal sám
o sobě, jako velmi stará hra, skry´vá
v sobě pro mě určité tajemství. Obrazy jsem
komponovala jako alegorii naší univerzální
kosmologie. V mých obrazech je ale přede-
vším velká dávka ironie na téma naší lidské
existence – obraz „Kometa“. Některé jsou
volně inspirované i názvem vy´stavy, ktery´
jsem si pro sebe upravila na (Brémy leží
u moře) – obraz „Potápěč“ a „Ryba“.

Alena Anderlová