Kooperation Petr Jindra - Werner Henkel
Werner Henkel, Ich und Du, 2009

Werner Henkel, Já a Ty, 2009
Werner Henkel und Petr Jindra

Meine Kooperation mit einem anderen Bremer
Künstler, Werner Henkel, basiert auf unserer
gemeinsamen Beziehung zur Gedankenwelt von
Martin Buber, vor allem zu seinem Buch „Ich und
Du“. In diesem Zusammenhang muss ich sagen,
dass ich als Künstler und Kunsthistoriker keine
genauere und tiefere Charakterisierung des kün-
stlerischen Schaffens gefunden habe, als die,
die Martin Buber in diesem Buch formulierte:
„Das ist der ewige Ursprung der Kunst, da einem
Menschen Gestalt gegenübertritt und durch ihn
Werk werden will. Keine Ausgeburt seiner See-
le, sondern Erscheinung, die an sie tritt und von
ihr die wirkende Kraft erheischt. Es kommt auf
eine Wesenstat des Menschen an: vollzieht er sie,
spricht er mit seinem Wesen das Grundwort zu
der erscheinenden Gestalt, dann strömt die wir-
kende Kraft, das Werk entsteht.“1

Petr Jinda

Als ich 20 Jahre alt war, zeigte mir ein älterer
Freund einen kopierten Text von Martin Bubers
„Ich und Du“. Nachdem ich den Text gelesen
hatte, entschied ich mich, beim weiteren Kopie-
ren des Textes für einen samizdat zu helfen.
Gleich die erste Zeile wirkte ganz magisch auf
mich. Ich las es, und mir wurde bewusst, dass es
etwas unsagbar Weises ist. Buber sprach in die-
sem Text nicht nur als Philosoph, sondern auch
als Weiser. Ich fühlte, dass diese Philosophie mei-
ner intuitiven Stellung zur Welt und zum

Petr Jindra


Ich und Du - Samisdat
Petr Jindra begegnete als junger Mann dem in der
damaligen Tschechoslowakei verbotenen Buch:
„Ich und Du“ von Martin Buber. Die Gedanken
Bubers berührten ihn so, dass er sich entschloss,
an der heimlichen Herstellung und Verbreitung
von verbotenen Abschriften des Buches mitzuar-
beiten (Samisdat). Eine dieser Abschriften ist
heute noch in seinem Besitz. Dieses Buch war
Anlass für unsere gemeinsame künstlerische
Auseinandersetzung mit Bubers „Ich und Du“.

Werner Henkel

Má spolupráce s jiným brémským uměl-
cem, Wernerem Henkelem, se opírá o náš
společný vztah k myšlení filosofa Martina
Bubera, především k jeho knize „Já a Ty“.
V této souvislosti musím říci, že jsem, jako
umělec a historik umění, nenalezl přesnější
a hlubší charakterizaci umělecké tvorby,
než jakou v této knize formuloval Martin
Buber: „Věčný původ umění je v tom, že se
člověk setkává s tvarem, ktery´ se chce jeho
prostřednictvím stát dílem. Není to vy´tvor
jeho duše, nýbrž jev, který k ní přistupu-
je a žádá si od ní působivé síly. Záleží na
bytostném činu člověka: vykoná-li jej,
řekne-li svou bytostí základní slovo tvaru,
který se objevuje, pak se rozproudí působi-
vá síla, pak vzniká dílo1.

Petr Jindra


Když mi bylo asi dvacet let, ukázal mi
kamarád ruční opis práce Martina Bube-
ra „Já a Ty“. Jakmile jsem si text přečetl,
rozhodl jsem se, že pomohu s jeho opisová-
ním pro samizdat. Už první řádky na mne
působily doslova magicky. Četl jsem a uvě-
domoval si, že je to něco nesmírně moudré-
ho. Buber zde nehovořil jako filosof, nýbrž
jako Mudrc. Cítil jsem, že tato filosofie
odpovídá mému intuitivnímu vztahu ke
světu a člověku, že odpovídá mému postoji.

Petr Jindra

Já a ty – samizdat

Petr Jindra, Werner Henkel
Petr Jindra se v mládí setkal s tehdy
v Československu zakázanou knihou: „Já
a ty“ od Martina Bubera. Buberovy myš-
lenky jej oslovily natolik, že se rozhodl
spolupracovat na tajné výrobě a rozšířování
zakázaného opisu knihy (samizdatu). Jeden
z těchto opisů je dodnes jeho vlastnictvím.
Tato kniha byla podnětem pro naše společ-
né umělecké střetnutí se nad Buberovy´m
„Já a ty“.

Werner Henkel

1 Martin Buber: Ich und Du, Olomouc 1995, s. 12.
1 Martin Buber: Já a Ty, Olomouc 1995, s. 12.

Petr Jindra, Ich und Du I-II, 2 Teile, 2009, Papier, Collage auf Blindrahmen, 29,6 x 21 cm

Petr Jindra, Já a Ty I-II, 2 ks, 2009, papír, koláž na podrámu, 29,6 x 21 cm