Kooperation Dolf Bissinger, Petr Jindra, Milan Maur, Luděk Míšek
Die Kooperation mit den Kollegen aus Pilsen ging,
auf Grund der nicht einfachen Kommunikation der
Kooperationspartner durch die räumliche Entfer-
nung, von Folgendem aus: Ich wähle Arbeiten
von tschechischen Kollegen aus und kommentiere
sie mit einem eigenen Beitrag.
Die ausgewählte Arbeit von Petr Jindra kann
man als Zusammenspiel kleinteiliger Bilder
und Rahmen auf einer Wand „lesen“, die einen
erheblichen Reiz aus dem Wechsel zwischen
Figur und Grund gewinnt. Ich beziehe mich mit
meiner Arbeit darauf in einer Reduktion: Zwar
geht es hier auch um Figur und Grund, wobei der
„Grund“, also die Wand, zum eigentlichen male-
rischen Gegenstand wird und die „Figur“, hier
auch ein Bilderrahmen, nur in einem minimalen
Ausschnitt am Rande sichtbar wird.

Další nápad spolupracovat s kolegy z Plzně
vycházel z důvodů nesnadné komunikace
partnerů kvůli vzdálenosti z následujícího:
Já vyberu práce českých kolegů a okomen-
tuji je vlastním příspěvkem.
Vybranou práci Petra Jindry můžeme na
zdi „číst“ jako souhru drobných obrazů
a rámů, která díky změně mezi postavami
a základem získává výrazný půvab. Zaby´-
vám se v mé prací redukcí: sice se jedná
také o postavu a základ, přičemž „základ“,
tedy stěna, je vlastním malířsky´m objektem
a „postava“, zde také rám obrazu, je viditel-
ná pouze v minimálním výřezu na okraji.

Petr Jindra, Sonnenaufgang, 2006,
Mischtechnik auf Leinwand, 60 x 140 cm

Petr Jindra, Úsvit, 2006,
různé techniky na plátně, 60 x 140 cm
Dolf Bissinger, Wandstück, 2008, 60 x 120 cm

Dolf Bissinger, Kus stěny, 2008, 60 x 120 cm
Luděk Míšeks Wandplastik ist eine skulptu-
rale Verarbeitung von Architekturelementen
der Moderne mit ihrer schmucklosen weißen
Rechtwinkligkeit. Sie deutet Stufen, Ebenen, Räu-
me und Einblicke eines Gebäudes an. Ich antwor-
te darauf mit zwei Versatzstücken, die mit dem
einfachen „Haus“ in Verbindung stehen: „ordinäre“
Treppe und gerahmter (Fenster) Ausblick. Mit
dem Abstand der Treppe zu dem hohen Fenster
und dem Ausblick auf die raue Nordseeküte wage
ich einen ironischen Verweis auf die Sehnsucht
der Tschechen nach dem Meer.

Ein anderer Beitrag nährt sich aus zwei Fund-
stücken aus den Ateliers der jeweiligen Künstler.
Beide Arbeiten befassen sich in unterschiedlicher
Weise mit dem „Dazwischen“: Die „Linie“ von Petr
Jindra als minimalistisch sich verlierende Geste
und Tilman Rothermel mit einem wuchernd sinn-
lichen Zwischenraum, der eher verströmende
Fülle verspricht.

Dolf Bissinger

Plastika na stěně od Luďka Míška je
sochařským zpracováním prvků architektury
moderny, s její prostou bílou pravoúhlostí.
Naznačuje stupně, roviny, prostory a vzhle-
dy budovy. Odpovídám na to dvěma náhrad-
ny´mi díly, které souvisí s jednoduchy´m
„domem“: „ordinérní“ schody a zarámova-
ný výhled (z okna). S odstupem schodiště
k vysokému oknu a vy´hledem na drsné
pobřeží Severního moře je pro mě ironic-
kým odkazem na touhu Čechů po moři.
Text Jindra, Rothermel.
Tento příspěvek se skládá ze dvou nálezů z
ateliérů příslušných umělců. Obě práce se
rozdílným způsobem zaby´vají „tím mezi“:
„Linie“ od Petra Jindry jako minimalistic-
ky se vytrácející gesta a Tilman Rothermel
s bujně smyslovy´m meziprostorem, ktery´
slibuje spíše proudící hojnost.

Dolf Bissinger
Dolf Bissinger, Böhmen und das Meer, 2009
Holz, Farbe, Leinwand, zweiteilig 165 x 45 x 40cm

Dolf Bissinger, Čechy a moře, 2009
dřevo, barva, plátno, dvoudílné 165 x 45 x 40 cm
Ludek Misek, Architektur, Holz, 2002, 210 x 180 x 25 cm

Luděk Míšek, Architektura, dřevo, 2002, 210 x 180 x 25 cm
Milan Maur ist Künstler und Unternehmer. Als Künstler hat er in einer Periode Bewegungen von Insekten zeichnerisch „protokolliert“. Ein Ergebnis dieser Beobachtungen ist diese Zeichnung auf Glas. Als Unternehmer stellt Milan Maur elektrische Weihnachtsbeleuchtungen her. Mein Kooperationsbeitrag „Glühwürmchen“ ist ein Kommentar, sowohl zu seiner Zeichnung und zu dem, was sie protokolliert, als auch zu den beiden Seiten
seines beruflichen Schaffens.

Milan Maur je umělec a podnikatel. Jako
umělec v jednom období zaznamenával
kreslířsky pohyby hmyzu. Vy´sledkem pozo-
rování je tato kresba na skle. Jako podnika-
tel vyrábí Milan Maur elektrické vánoční
osvětlení.
Můj příspěvěk ke spolupráci „Světlušky“
je komentářem jak k jeho kresbám a tomu
co zaznamenává, tak i k oběma stránkám
jeho pracovní činnosti.

Dolf Bissinger, Glühwürmchen, 2009
Lichtobjekt, Kunststoff und Lichtkette ø ca. 40 cm

Dolf Bissinger, Světlušky, 2009,
světelný objekt, plast a světelný řetěz ø ca. 40 cm
Milan Maur, "In Pilsen in der Jecnastrasse. habe ich am 15.6.1996 zwischen mir und dem Schwimmbecken
ein Glas befestigt. Hier habe ich 15 Minuten lang die Bewegungen der Wasserläufer auf der Wasseroberfläche gezeichnet.“ 1996, Glas, Farbe, 55 x 85 cm

Milan Maur, „V Plzni Ječné ul. Jsem 15.6.1996 mezi sebe a bazén umístil sklo.
Na něj jsem pak 15 min. zakresoval pohyb vodoměrky na hladině“. 1996, sklo, barva, 55 x 85 cm

Tilman Rothermel, wachsend, Mischtechniken, 1997, 100 x 70 cm

T
ilman Rothermel, Rostoucí, 1997, kombinovaná technika, 100 x 70 cm


Petr Jindra, Linie, 2001, 130 x 70 cm

Dieser Beitrag nährt sich aus zwei Fundstücken aus den Ateliers der jeweiligen Künstler. Beide Arbeiten befassen sich in unterschiedlicher Weise mit dem „Dazwischen“:

Die „Linie“ von Petr Indra als minimalistisch sich verlierende Geste und Tilman Rothermel mit einem wuchernd sinnlichen Zwischenraum der eher verströmende Fülle verspricht.