Kooperation Vaçlav Malina - Anette Venzlaff - Dolf Bissinger
Anette Venzlaff, „Kleine Landschaft“, 2009, Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm

Anette Venzlaff, „Malá krajina“, 2009, olej na plátně, 30 x 40 cm
1. Phase: Struktur
1. fáze: struktura
2. Phase:
klassische Malerei
2. fáze:
klasická malba
3. Phase:
Erneuerung der
Struktur mit Resten
der Malerei
3. fáze:
obnovení struktury
se zbytky malby
Vaçlav Malina, 4. Phase: „Konstruktion Impressionismus“, 2009, Acryl auf Leinwand, 60 x 80 cm

Vaçlav Malina, 4. fáze: „Konstruktivní impresionismus“, 2009, Acryl na plátně, 60 x 80 cm
Dolf Bissinger, Zerlegung, 2009, Scherenschnitt, Papier und Kunststoff in Holzrahmen, zweiteilig 50 x 60 cm und 40 x 50 cm

Dolf Bissinger, Rozložení, 2009, střih nůžkami, papír a plast v dřevěném rámu, dvoudílny´, 50 x 60 cm a 40 x 50 cm

Während des ersten Aufenthaltes in Pilsen 2008 verabredeten Anette Venzlaff aus Bremen, Václav Malina aus Pilsen und ich, zu kooperieren. Der Gedanke dazu hat sich aus der Kenntnis des künstlerischen Vorgehens von Václav erge
ben: Er malt oder skizziert häufig eine Situation
in der Natur und unterwirft sie im Atelier einer Umwandlung. Anlass ist die Landschaft, Ergebnis der Umwandlung ein „konstruktives“ Gemälde.
Unsere Idee: Anette malt eine kleine Landschaft,
Václav wandelt sie in seiner Methode um, und ich „dekonstruiere“ wiederum sein Ergebnis. Anette hat einen kleinen lichten Landschaftsausschnitt gemalt, der sich bei naher Betrachtung als wuchtiges pastoses Ölgemälde zeigt. Aus
diesem Gegensatz erhält das Bild seine starke Ausdruckskraft. Václavs Bild ist eine sehr heitere Umdeutung dieser Landschaft, die er in ein
farbiges Flimmern auflöst, das er „konstruktiven
Impressionismus“ nennt. Ich lasse in meiner Scherenschnitt - „Dekonstruktion“ zunächst nur die harten Konturen der Landschaft von Vác
lav und Anette stehen und lasse die Farbflächen „fallen“. In einem zweiten Schritt „verflüssige“ ich
sie zum Thema der Ausstellung hin als Wolke und
Wasser: „Böhmen liegt am Meer“.

Během prvního pobytu v Plzni 2008 jsme se
Anette Venzlaff z Brém, Václav Malina
z Plzně a já domluvili na spolupráci.
Myšlenka vznikla na základě znalosti
umělecké činnosti Václava: často maluje
či skicuje situaci v přírodě a podrobuje ji
v ateliéru proměně. Podnětem je krajina,
výsledek proměna „konstruktivní“ malby.
Naše představa: Anette namaluje malou
krajinu, Václav ji svou metodou promění
a já jeho vy´sledek znovu „dekonstruuji“.
Anette namalovala malý světlý výřez kra-
jiny, který se při bližším pohledu ukazuje
jako hutná pastózní olejomalba. Díky tomu-
to protikladu získává obraz svou velkou
výrazovou sílu. Václavův obraz je velmi
veselým převráceny´m vy´kladem této kra-
jiny, kterou rozkládá do barevného chvění
obrazu, jež nazy´vá „konstruktivním impre-
sionismem“. Já ponechávám při svém střihu
– „dekonstrukci“ nejdříve jen tvrdé kontury
krajiny Václava a Anetty a barevné plochy
nechávám „stranou“. V dalším postupu je
„zkapalňuji“ na téma vy´stavy jako oblak
a vodu: „Čechy leží u moře“.