Kooperation Benedikt Tolar - Tom Gefken
Ein Fotofundstück, vergrößert auf 155 x 105 cm, aufgezogen auf Dibond Platte.
Ein Fotofundstück, vergrößert auf 155 x 105
cm, aufgezogen auf Dibond Platte. Ein Kind sitzt
im Laufgitter, die Oma steht daneben – 50er
Jahre Interieur. Die Figuren sind anonymisiert.
Kartonschablonen bedecken jeden Quadratzen-
timeter der Haut, so wandeln sich die Figuren in
Platzhalter für eine bestimmte Zeit, einer bes-
timmten Alltags- und Familienkultur. Durch das
„Aufblähen“ des Fotos sowie der Setzung der
Schablonen, kippt die Szenerie vom Privaten ins
Allgemeine. Auf die Schablonen werden wiederum
Haare appliziert – kippt dadurch die ganze Szene-
rie ins Absurde, ins Surrealistische?

Tom Gefken

Nalezená fotografie zvětšená na velikost
155 x 105 cm, převedená na desku dibond.
Dítě sedí v dětské přihrádce, vedle něj stojí
babička – interiér padesátých let. Postavy
jsou anonymní. Šablony z kartonu pokrý-
vají každý centimetr čtvereční kůže, takže
se postavy mění v symboly určité doby,
určité všednodennosti – a rodinné kultury.
„Nafouknutím“ fotografie, jakož i umístě-
ním šablon, se scenerie posouvá ze soukro-
mé roviny na obecnou. Na šablony jsou zno-
vu aplikovány vlasy – posouvá se tím celá
scenerie do absurdna, do surreálna?

Tom Gefken